سکه مسی ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی ایلخانی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۵۰
تاریخ خلق : از ۶۵۴ قمری (قرن ۷) تا ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان