سکه نقره سربداران سربداران

نظر شما:

سکه نقره سربداران ضرب استرآباد
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۰۹
تاریخ خلق : از ۷۳۷ قمری (قرن ۸) تا ۷۸۳ قمری (قرن ۸)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان