سکه نقره سربداران سربداران

نظر شما:

سکه نقره سربداران ضرب سبزوار ۷۴۸ ه.ق
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۹۵
تاریخ خلق : ۷۴۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان