سکه نقره سربداران سربداران

نظر شما:

سکه نقره سربداران ضرب سبزوار ۷۴۸ ه.ق
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۹۵
تاریخ خلق : ۷۴۸ قمری (قرن ۸)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان