سکه نقره سربداران سربداران

نظر شما:

سکه نقره سربداران ضرب استرآباد
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۲۸
تاریخ خلق : ۷۷۴ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان