سکه نقره میرانشاه تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره میرانشاه تیموری پسر تیمور
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۸
تاریخ خلق : از ۷۹۹ قمری (قرن ۸) تا ۸۱۰ قمری (قرن ۹)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره, تیموریان
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان