سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی، ضرب ایروان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۸۹۹۶۱
فروشنده : خدیجه جبار نیا
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان