قطعه نستعلیق عالی. قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق عالی. قلم شش دانگ مشقی. صفحه‌پردازی‌: قطعه ترکیبی. کاغذ: فرنگی آهار مهره خردلی. مرکب: مشکی. تاریخ: قرن 13ق. رقم: ملک محمد قزوینی. کناره‌های خط دارای تزیینات خاص با نیش قلم. حاشیه: تسمه‌اندازی به ابر وباد. جدول‌کشی به سفیدآب با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00109
Artists : ملک محمد قزوینی (خوشنویس)
Medium : بسم الله الرحمن الرحیم
Date : (قرن 13)
Color : زمینه: خردلی
Material : کاغذ فرنگی آهارمهره خردلی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهارمهره خردلی، تسمه‌اندازی ابر و باد،
Dimensions : length (20 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (11 سانتیمتر)
On View In : سالن هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions : یاد باد آن روزگاران
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline