دو آگهی مناقصه عمومی برای «امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی» و «امور خدمات نظافت» ​​موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، دو خدمت «امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی» و «امور خدمات نظافت» را از راه مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای مجوز قانونی واگذار می‌کند.

دو آگهی مناقصه عمومی برای «امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی» و «امور خدمات نظافت» ​​موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

​​موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر کرد

دو آگهی مناقصه عمومی برای «امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی» و «امور خدمات نظافت»

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، دو خدمت «امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی» و «امور خدمات نظافت» را از راه مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای مجوز قانونی واگذار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، «امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی» و «امور خدمات نظافت»، دو خدمت و ماموریت موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار می‌آید که این موسسه با انتشار دو آگهی مناقصه عمومی برآن است هریک را از راه مناقصه عمومی به یکی از شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای مجوز قانونی واگذار کند.

این آگاهی‌های مناقصه عمومی را به شرح زیر می‌توانید بخوانید؛

آگهی مناقصه عمومی

«نگهبانی و حفاظت فیزیکی»

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در نظر دارد امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی از موسسه خود واقع در باغ ملی تهران و خانه تاریخی ملک واقع در بازار بین‌الحرمین را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای مجوز قانونی واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاعات تکمیلی به آدرس تهران میدان امام خمینی خیابان امام خمینی سردر باغ ملی کتابخانه و موزه ملی ملک طبقه سوم امور اداری مراجعه نمایند.

شرایط کلی مناقصه:

1- هزینه دریافت اسناد مناقصه پانصد هزار ریال می‌باشد که می‌بایست به حساب شماره 0201554134001 نزد بانک آینده به نام موسسه ملک واریز گردد.

2- فروش اسناد مناقصه از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ 30/10/1399 لغایت شنبه 1399/11/04 خواهد بود.

3- آخرین مهلت استرداد اسناد تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز حداکثر تا روز چهارشنبه ساعت ۱۴ مورخ 1399/11/08 می‌باشد.

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات 1399/11/11 می‌باشد.

5- پرداخت هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی

«نظافت و کارگری»

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در نظر دارد امور نظافت از موسسه خود واقع در باغ ملی تهران و خانه تاریخی ملک واقع در بازار بین‌الحرمین را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای مجوز قانونی واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاعات تکمیلی به آدرس تهران میدان امام خمینی خیابان امام خمینی سردر باغ ملی کتابخانه و موزه ملی ملک طبقه سوم امور اداری مراجعه نمایند.

شرایط کلی مناقصه:

1- هزینه دریافت اسناد مناقصه پانصد هزار ریال می‌باشد که می‌بایست به حساب شماره 0201554134001 نزد بانک آینده به نام موسسه ملک واریز گردد.

2- فروش اسناد مناقصه از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ 1399/10/30 لغایت شنبه 1399/11/04 خواهد بود.

3- آخرین مهلت استرداد اسناد تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز حداکثر تا روز چهارشنبه ساعت ۱۴ مورخ 1399/11/08 می‌باشد.

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات 1399/11/11 می‌باشد.

5- پرداخت هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

برچسب‌ها:

نظر شما: