هشت نسخه ویژه خطی مرتبط با امام رضا علیه‌السلام را دانلود کنید

کتابخانه و موزه ملی ملک، فهرست نسخه‌های خطی مرتبط با موضوع امام رضا علیه‌السلام را به مناسبت فرارسیدن سال‌روز شهادت ثامن‌الحجج علیه‌السلام بارگذاری کرد. پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تمدن می‌توانند در کنار این فهرست، هشت نسخه ویژه خطی در این زمینه را به رایگان دریافت کنند.

هشت نسخه ویژه خطی مرتبط با امام رضا علیه‌السلام را دانلود کنید

کتابخانه و موزه ملی ملک فهرستی از نسخه‌های خطی مرتبط با ثامن‌الحجج علیه‌السلام ارایه کرد

هشت نسخه ویژه خطی مرتبط با امام رضا علیه‌السلام را دانلود کنید

کتابخانه و موزه ملی ملک، فهرست نسخه‌های خطی مرتبط با موضوع امام رضا علیه‌السلام را به مناسبت فرارسیدن سال‌روز شهادت ثامن‌الحجج علیه‌السلام بارگذاری کرد. پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تمدن می‌توانند در کنار این فهرست، هشت نسخه ویژه خطی در این زمینه را به رایگان دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، این فهرست زمینه پژوهش نسخه‌شناسان و دیگر پژوهشگران را بر نسخه‌های خطی مرتبط با امام رضا علیه‌السلام را فراهم می‌کند.

فهرست نسخه‌های خطی مرتبط با امام رضا علیه‌السلام را این‌جا دانلود کنید.

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک با موض​وع امام رضا علیه‌السلام- pdf

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک با موضوع امام​ رضا علیه‌السلام- word

هشت نسخه ویژه خطی مرتبط با امام رضا علیه‌السلام را این‌جا دانلود کنید.

نسخه خطی شماره 64

نسخه خط​ی شماره 105

نسخه خ​طی شماره 1707

نسخه خطی شماره 1908

نسخه خطی شماره 2033

نسخه خطی شماره 2348

نسخه خط​ی شماره 4221

نسخه خطی شماره 5709

برچسب‌ها:

نظر شما: