ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «جوهرنامه» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... سومین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «صور الکواکب» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری»

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری» ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... چهارمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «تشریح الابدان» منصور طبیب شیرازی انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

​«بازرگان‌مرد فرهنگی» حاج حسین آقا ملک/ فیلم

​«بازرگان‌مرد فرهنگی» حاج حسین آقا ملک/ فیلم «در سال 1317 هجری قمری [1278 خورشیدی] که به اتفاق مرحوم پدرم حاج محمدکاظم ملک‌التجار برای دیدن املاک خراسان به مشهد رفتیم در بازگشت، در نیشابور نیرالدوله حاکم این شهر از ما که عده همراهانمان به 400 نفر می‌رسید استقبال باشکوه و پذیرایی 15 روزه کرد. من در نیشابور نسخه‌ای از دیوان ابن یمین را پیدا کردم و در این 15 روز از روی آن نسخه‌ای برای خود نوشتم. از آن پس این فکر در من قوت گرفت که یک کتابخانه بزرگ دایر کنم».

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

کتابخانه و موزه ملی ملک، خدمات گوناگون مجازی به پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تاریخ ارایه می‌دهد

کتابخانه و موزه ملی ملک، خدمات گوناگون مجازی به پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تاریخ ارایه می‌دهد کتابخانه و موزه ملی ملک با وجود توقف خدمات‌رسانی به مخاطبان به دلیل پایبندی به توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد کشوری پیشگیری از کرونا، خدمات فرهنگی خود را در دو بخش کتابخانه و موزه به گونه‌ای مجازی به مخاطبان به ویژه پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تاریخ ارایه می‌دهد.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... سومین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... دومین سفر به قلمروی جغرافیای جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «المسالک و الممالک» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص