موزه ملک با کمال الملک به مدارس می رود

موزه ملک با کمال الملک به مدارس می رود به گزارش روابط عمومی و مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک ، موزه ملک از اول اردیبهشت ماه سال 1389 با برگزاری نمایشگاه سیاری از تابلوهای کمال الملک به مدارس تهران میرود. محمد غفاری معروف به کمال الملک در سال 1227 شمسی در روستایی نزدیک کاشان به دنیا آمد. پدرش میرزا بزرگ، عمویش صنیع الملک و برادرش ابوتراب غفاری بود. وی در سن 12 سالگی به تهران آمد، به مدرسه دارالفنون رفت و پس از مدتی نشان علمی گرفت. با کشیدن تصویر اعتضادالدوله مدیر مدرسه، نظر ناصرالدین شاه را جلب کرد و در سال 1261ه. ش لقب نقاش باشی را گرفت و مقام معلمی شاه را پیدا کرد. در سال 1269 ه.ش از طرف ناصرالدین شاه لقب کمال الملک را گرفت. پس از برقراری مشروطه در سال 1298 ه.ش مدرسه صنایع مستظرفه را تاسیس نمود. وی در سن 95 سالگی در سال 1319 ه.ش درگذشت .

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ در اخبار موسسه