سکه برای کودکان (بروشور)

کمال‌الملک نقاش نوگرا (بروشور)