موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک (بروشور دو زبانهـ تاشو)

نمایشگاه چهل آینه

منتخب آثار اهدایی آقای علی حجت‌زاد (مجموعه‌های نو 2 )

نسخه تذکره نصیریه از عبدالعلی بیرجندی (نسخه خطی 3385)