سکه طلای سیمجوریان سامانیان

نظر شما:

دینار ناصر الدوله سیمجوری ضرب نیشابور سال ۳۷۷
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۲۰
تاریخ خلق : ۳۷۷ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک