سکه طلای غزنویان غزنویان

نظر شما:

دینار محمود غزنوی ضرب نیشابور سال ۳۹۰
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۱۲
تاریخ خلق : ۳۹۰ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک