فرم

برچسب‌ها: مثال

اشیاء پیشنهادی

اعطای منصب تولیت وقف

فرمان عثمانی

 • دوره تاریخی: ایلخانان

فرمان ناصرالدین شاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • -
انتصاب آقا مهدی ملک التجار

فرمان ناصرالدین شاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
اعطای منصب مهدی ملک التجار

فرمان محمدشاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
عزل کلانتر نائین

فرمان شاه سلطان حسین صفوی

 • دوره تاریخی: صفویه
اعطای لقب محمدکاظم ملک التجار

فرمان ناصرالدین شاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
اعطای منصب مهدی ملک التجار

فرمان ناصرالدین شاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
اعطای منصب مهدی ملک التجار

فرمان محمدشاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
اعطای سیورغال

فرمان شاه صفی

 • دوره تاریخی: صفویه
اعطای سیورغال

فرما ن شاه عباس دوم

 • دوره تاریخی: صفویه
ملاطفت میرمیران

فرمان شاه عباس اول

 • دوره تاریخی: صفویه
آقا محمد خان

فرمان آقا محمد خان قاجار

 • دوره تاریخی: زندیه
اعطای تیول

فرمان آقا محمد خان قاجار

 • دوره تاریخی: زندیه
معافیت مالی

فرمان احمدشاه درانی

 • دوره تاریخی: افشاریه
اعطای کلیجه به برادر اقا نوری توسط اقا مهدی ملک التجار

فرمان ناصرالدین شاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
اعزام سفیر به هند

فرمان شاه سلطان حسین صفوی

 • دوره تاریخی: صفویه
مالی

فرمان شاه سلطان حسین صفوی

 • دوره تاریخی: صفویه
پاسخ شاه به عریضه

فرمان شاه عباس دوم

 • دوره تاریخی: صفویه
املاک نقدعلیخان جامی

فرمان مظفرالدینشاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
املاک نقدعلیخان جامی

فرمان ناصرالدین شاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه

نظر شما: