مراهنه نامه

​سند رهن یا رهن‌نامه از زمره اسناد شرعی است. رهن به معنی گرو گذاشتن مال نزد طلبکار برای اطمینان چنانکه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال استیفا و مراسله نماید. گرو دهنده را راهن و گرو گیرنده را مترهن و گرو را رهن یا عین مرهونه گویند. سند مراهنه دارای عناصری چون مال‌المراهنه، مترهن، مال مرهونه، زمان فک رهن است.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: