موزه

اشیاء پیشنهادی

نقش فیلم خانه دوست کجاست

500 ریالی موزه سینما

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
 • دهقان
تصویر نگاره معراج پیامبر(ع) در موزه ملک

تمبر 9000 ریالی میلاد حضرت رسول اکرم

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
تصویر موزه عبرت ایران و شهداء

6000ریالی موزه عبرت ایران

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
 • صراف زادگان و طاهری
تصویر فرش

تمبر5 ریالی افتتاح موزه فرش

 • دوره تاریخی: پهلوی
نقش اسطرلاب

تمبر 20 ریالی موزه - توسعه فرهنگی

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
نقش فیلم بچه های آسمان - مجید مجیدی 1376

500 ریالی موزه سینما

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
 • دهقان
نقش عمارت تاریخی باغ فردوس

500ریالی موزه سینما

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
 • دهقان
نقش داریوش مهرجویی 1348

500 ریالی موزه سینما

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
 • دهقان
نقش اشیاء باستانی

3 ریالی هفته موزه

 • دوره تاریخی: پهلوی
نقش اشیاء باستانی

5ریالی هفته موزه

 • دوره تاریخی: پهلوی
نقش اشیاء باستانی

8ریالی هفته موزه

 • دوره تاریخی: پهلوی
اسناد مربوط به ارسال فهرست هزینه کتابخانه و موزه ملی ملک

نامه اداری و صورت مخارج

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
مکاتبات ماری شیبانی مدیر کل اداره موزه های وزارت فرهنگ و هنر با موزه ملی ملک

نامه

 • دوره تاریخی: پهلوی
مکاتبات اداری متفرقه ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون با موزه ملی ملک

نامه

 • دوره تاریخی: پهلوی
گزارش های حسین سیاسی رییس کتابخانه و موزه ملی ملک به وزارت فرهنگ و هنر

گزارش و نامه

 • دوره تاریخی: پهلوی

نظر شما: