موزه

اشیاء پیشنهادی

تصویر نگاره معراج پیامبر(ع) در موزه ملک

تمبر 9000 ریالی میلاد حضرت رسول اکرم

  • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
تصویر موزه عبرت ایران

تمبر6000ریالی موزه عبرت ایران

  • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
  • صراف زادگان و طاهری
تصویر فرش

تمبر5 ریالی افتتاح موزه فرش

  • دوره تاریخی: پهلوی
نقش اشیاء باستانی

تمبر 3 ریالی هفته موزه

  • دوره تاریخی: پهلوی
نقش اشیاء باستانی

تمبر هفته موزه

  • دوره تاریخی: پهلوی
نقش اشیاء باستانی

تمبر هفته موزه

  • دوره تاریخی: پهلوی
اسناد مربوط به ارسال فهرست هزینه کتابخانه و موزه ملی ملک

نامه اداری و صورت مخارج

  • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
مکاتبات ماری شیبانی مدیر کل اداره موزه های وزارت فرهنگ و هنر با موزه ملی ملک

نامه

  • دوره تاریخی: پهلوی
مکاتبات اداری متفرقه ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون با موزه ملی ملک

نامه

  • دوره تاریخی: پهلوی

نظر شما: