اشیاء پیشنهادی

شگفتیهای جهان

جواهر الاسرار و عجائب الدنیا

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • حمزه بن علی آذری اسفراینی
شعر ترکی

نقش خیال

 • دوره تاریخی: صفویه
 • ابراهیم‌بن احمد آذری
شعر عرفانی

مرآت یا غرایب‌الدنیا و عجایب‌الاعلی

 • دوره تاریخی: صفویه
 • حمزه‌بن علی آذری اسفراینی
عرفان/ شعر عرفانی

مرآت یا غرایب‌الدنیا و عجایب‌الاعلی

 • دوره تاریخی: صفویه
 • حمزه‌بن علی آذری اسفراینی
شعر فارسی

گزیده غزلیات آذری و یک قصیده او

 • دوره تاریخی: صفویه
 • لطفعلی‌بن آقاخان آذر بیگدلی
ادبیات( شعر فارسی)

ترجیع‌بند از شیخ آذری

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • حمزه‌بن علی آذری اسفراینی
ادبیات ( شعر فارسی) قرن 9

دیوان

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • حمزه‌بن علی آذری اسفراینی
ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 9

گزیده اشعار و بندهایی است از آذری

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • حمزه‌بن علی آذری اسفراینی
ادبیات ( شعر فارسی ) قرن9

گزیده اشعارست از آذری

 • دوره تاریخی: صفویه
 • حمزه‌بن علی آذری اسفراینی
شعر فارسی

دیوان آذر اسفراینی (طوسی)

 • دوره تاریخی: صفویه
 • حمزه‌بن علی آذری اسفراینی

نظر شما: