اهلی شیرازی محمد

اهلی شیرازی، محمد محمد بن ‌یوسف اهلی شیرازی (۸۵۸–۹۴۲ق) اهلی از اوان جوانی به تحصیل علوم و فنون پرداخته و چون طبع شعر داشت با سرودن اشعار، شهرت یافت. او از پیروان مذهب شیعه بود که در زمان شاه اسماعیل اول صفوی، اشعاری در مدح پیامبر و خاندان او سروده‌است. آرامگاه وی در جوار حافظ قرار دارد.

نظر شما: