کیکاووس

​در شاهنامه وی را پسر کیقباد دانسته­‌اند. اوصد و شصت سال بر هفت کشور و بر دیوان و آدمیان فرمانروایی مطلق یافت؛ دیوان برای اینکه مرگ را بر او چیره گردانند، آئیشما، دیو خشم را به یاری گرفتندو او را فریفتند و به فرمانروایی­‌اش مغرور نموده و آرزوی پرواز را در دلش زنده کردند.

برچسب‌ها: هوشنگ، منوچهر

نظر شما: