هوشنگ

​دوّمین پادشاه پیشدادی، فرزندزادۀ کیومرث و پسر سیامک است که بر دیوسیاه پیروز شد و انتقام پدر را از او می­‌گیرد. وی پس از کیومرث به مدّت چهل سال سلطنت کرد. هوشنگ را کاشف آهن و آتش دانسته‌­اند.

برچسب‌ها: کیکاووس، منوچهر

اشیاء پیشنهادی

نظر شما: