منوچهر

 آغاز بخش پهلوانی شاهنامه از دوران فرمانروایی منوچهر آغاز می­شود که نبردهای متعدّدی بین دو سرزمین ایران و توران درمی­‌گیرد.

نظر شما: