اسفندیار

​پسر گشتاسب و نوادۀ لهراسب کیانی در تاریخ اسطوره‌ای و حماسی ایران، قهرمان نبردهای مقدّس است که بیشتر برای نبرد سوگ‌انگیزش با رستم شناخته می‌شود. اسفندیار رویین‌تن بود، در آب مقدّس شستشو داده شده بود که همین سبب رویین‌تنی او شد و تنها چشمانش آسیب‌پذیر باقی‌ماند. اسفندیار توسط رستم و با راهنمایی سیمرغ با تیر درخت گز که به چشمانش برخورد کرد، کشته شد.

برچسب‌ها:

نظر شما: