محمد شفیع تبریزی

محمدشفیع تبریزی ازخوشنویسان ایران و مسلط به خط نسخ بوده است. او فرزند میرزا محمدعلی خوشنویس و از نسخ‌نویسان طراز اول تبریزدر سده سیزدهم هجری است. قدرت قلم او را کمتر کسی از معاصرینش داشته و از آثار او بسیار در دست است. درگذشتش را ۱۲۵۲ ه‍هجری قمری گفته‌اند که خطاست و آثار تاریخ‌دارش تا سال ۱۲۶۲هجری قمری نیز موجود است. (برگرفته از اطلس خط حبیب الله فضائلی)

نظر شما: