اشیاء پیشنهادی

جغرافیای کشورهای اسلامی/ تاریخ کشورهای اسلامی

ترجمه تقویم البلدان

 • دوره تاریخی: صفویه
 • اسماعیل بن علی ابوالفداء خلیفه سلطان
جغرافیای کشورهای اسلامی/ جغرافیا

معجم‌البلدان فی معرفةالمدن والقری والخراب والعمار والسهل والوعر عن کل مکان

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • یاقوت‌بن عبدالله یاقوت‌الحموی
جغرافیای کشورهای اسلامی/ جغرافیا

معجم‌البلدان فی معرفةالمدن والقری والخراب والعماد والسهل و الوعر من کل مکان

 • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
 • یاقوت‌بن عبدالله یاقوت‌الحموی محمدبن محمدبن علی دموشی
اعراب / نسبنامه

الانساب الی البلدان

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالله طیب بن عبدالله ابومخرمه
هیأت - جغرافیا

عجایب البلدان

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدشاه قاضی
جغرافیا- متون قدیمی تا قرن ‎۱۴

عجایب‌البلدان

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدشاه قاضی

نظر شما: