نیاز شیرازی

سیدعلی شیرازی متخلص به نیاز

وی فرزند میرزاحسنعلی طبیب متخلص به نیاز از سادات شیراز است. طب و حکمت و سایر علــــوم را در محضر پدر آموخت و نزد دایی خود حاج میرزاابراهیم مجتهد فقه و اصول را فراگرفت. در خط شکسته شاگرد خواجه ابوالحسن فسائی (از شاگردان بی واسطه عبدالمجید درویش) و دختر عموزاده وی نیز هست. تولد او را به سال ۱۱۹۷ ق ذکر کرده اند در سال ۱۲۳۰ ق به هندوستان مسافرت کرد و پس از دو سال به شیراز مراجعت و به سال ۱۲۶۳ ق به مرض وبا مبتلا و درگذشت. (فارسنامه ناصری)

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

مرقعات خوشنویسی

مرقع خوشنویسی نستعلیق و نسخ: چلیپای شکسته

  • دوره تاریخی: نامعلوم
  • علی‌بن حسنعلی نیاز شیرازی

نظر شما: