میرزا کوچک

میرزامحمدقاسم نجفی اصفهانی معروف به میرزاکوچک

از معروفترین شاگردان درویش عبدالمجید است تاریخ تولد و وفاتش نامعلوم ولی ظاهراً تــــــا 1228 ق در قید حیات بوده است. میرزا کوچک از استادان مسلم است که خود به تربیت شاگردان بسیاری همت گماشت علاوه بر آثاری که کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک از وی در اختیار دارد قطعاتی نیز در موزه هنرهای تزئینی تهران نگهداری می‌شود که تاریخ یکی از آن 1193 ق است. (اطلس خط / فضائلی)

این عنوان برای ​وصال شیر​ازی هم آمده است.

نظر شما: