سکه نقره

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ راست شخص پشت سکه: شخص نشسته بر سکو نیم رخ و بدن تمام رخ
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :