نقره سلوکی سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ مردی به سمت چپ پشت سکه: تصویر عقابی با نیم رخ به سمت چپ
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۱۳۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان