نامه ها ی حسین ملک به احمد سهیلی در خصوص امور مربوط به کتابخانه ۱۳۴۲ش پهلوی

نظر شما:

نامه ها ی حسین ملک از مشهد به احمد سهیلی رئیس کتابخانه ملک در خصوص امور مربوط به کتابخانه به تاریخ ۱۳۴۲ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۸۹
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : امور مربوط به کتابخانه
تاریخ خلق : از ۱۴ فروردین ۱۳۴۲ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲ اردیبهشت ۱۳۴۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز/ کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, موقوفات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان