نامه های حسین ملک به دادگاه مشهدد درباره کارخانه قند چناران و اقدامات پییرزاده و صدور اخطاریه برای وی ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه های حسین ملک به دادگاه شماره سه شهرستان مشهد در خصوص اختلاف با کارخانه قند چناران و اقدامات بیژن پیرزاده وکیل هیات مدیره کارخانه و صدور اخطاریه برای وی به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۸۰
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : کارخانه قند چناران
تاریخ خلق : ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان