اجاره نامه زمین مزروعی در حاج نصیر چناران میان حسین ملک و سازمان برنامه ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

اجاره نام بین حسین ملک و سازمان برنامه هفت ساله به وکالت ابراهیم قائم مقامی در مورد یک قطعه زمین مزروعی از اراضی قریه حاجی نصیر چناران به مدت پنجاه سال به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۸۲
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۶ مرداد ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان