الدعاء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این نسخه به خط نسخ محمدجواد بن ابوالقاسم در ۱۲۳۰ قمری کتابت شده؛ دو صفحهٔ آغازین دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع و حاشیهٔ منقوش به گل و بوته و بین سطور طلااندازی شدهٔ مضرّس؛ تمام صفحات مجدول محرّر کمنداندازی شده و بین سطور طلااندازی شده هستند؛ جلد نیز روغنی با نقش گل و بوته و آستر حل کاری با نقش گل و بوته و بدرقهٔ ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۶۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدجواد بن ابوالقاسم (خوشنویس)
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۲۳۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کاغذ نخودی (آهارمهره فرنگی)
تکنیک : کاغذ دست ساز ، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ترصیع, ادعیه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان