الزیاره الجامعه الکبیره قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این نسخه به نسخ سدهٔ ۱۳قمری کتابت شده؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع در صفحهٔ اول؛ آداب زیارت در دو کتیبهٔ عمودی بازوبندی و به خط شکسته نستعلیق؛ دوجدولی و بین سطور طلااندازی مضرّس؛ جدول بندی شده برای تحریر ترجمه (نانوشته) و جلد میشن سرخ لایی با آستر ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۶۱/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا نامعلوم
رنگ : کاغذ ترمه
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان