الصحیفةالسجادیة

نظر شما:

این نسخه دارای رقم مصرح به محل کتابت در اصفهان و سال کتابت به تاریخ سال ‎۱۰۵۰‎- قرن ‎۱۱ هجری قمری می باشد. که بر روی کاغذهای متن و حاشیه ترمه و با عنوانی به زر، توضیح عنوان دعاها بشنگرف در حاشیه/ دو صفحه نخستین مذهب، با پیشانی زرین، دو جدولی آرایش یافته است. و نسخه خطی درجه ۲ هنری محسوب می گردد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۸۵/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن الحسین (ع) (مؤلف) محمدهادی (خطاط)
موضوع اثر : دعاها
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه, دعاها