سفینة النجاة صفویه

نظر شما:

تألیف محمدمقیم بن محمدعلی بن قاسم علی بن اسماعیل بن تاج الدین یزدی در ۱۰۷۲ق در تفسیر نسخ محمدتقی (فرزند مفسّر) در رجب ۱۰۷۷ق آغاز افتاده آیات به شنگرف ۳۶۸ برگ ۳۵ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد میشن مشکی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۱۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدمقیم بن محمدعلی یزدی (مولف) محمدتقی‌بن مفسر (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۷۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان