شرح دیوان الحماسة

نظر شما:

تالیف امام ابو علی احمد بن حسن مرزوقی اصفهانی، نسخ سده ششم و هفتم، برخی عبارات درشت نوشته شده، یادداشت تملک فرهاد میرزا به تاریخ ۱۴ ربیع الثانی ۱۲۹۹، بر کاغذ ترمه در ۱۰۶ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمد مرزوقی اصفهانی (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر دیوان الحماسه حبیب‌بن اوس ابوتمام/ شعر عربی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۶) تا قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک