ترجمه عریضه‌ای که به ... نایب‌السلطنة قلمی شد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق محمد بلوچ در رمضان ۱۲۶۵، دارای جدول و کمند، عنوان و نشان شنگرف ، وقف شده، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۱برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۷۲/۰۰۴
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۲۹ رمضان ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان