حاشیة شرح مختصرالمنتهی صفویه

نظر شما:

تالیف تالیف مولی میرزا جان حبیب الله باغنوی شیرازی، نستعلیق سده ۱۲، با یادداشت تملک محمدصالح با مهر به تاریخ ۱۱۸۱، وقف ۱۱۹۹، با حواشی، یادداشت تملک محمد زین الدین علی بن جمال الدین و یادداشت تملک زین الدین تقی الدین محمد، بر کاغذ ترمه در ۲۷۵ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عثمان‌بن عمر ابن‌الحاجب (مولف اولیه) عبدالرحمن‌بن احمد عضدالدین ایجی (شارح) میرزا جان باغنوی (محشی)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/اصول فقه اهل سنت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان