زبده‌الصرف یا اقسام اشیاء و افعال صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۹۴/۰۰۳
پدید آورندگان : ظهیربن محمودبن مسعود علوی (مؤلف) اسماعیل (کاتب)
موضوع اثر : صرف زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۰۲۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ ساغری فرنگی، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان