مکاتبات علامی "تاریخ -" صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۰۰/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالفضل بن مبارک ناگوری (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ هند/ تاریخ آسیا/ تاریخ ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان