شرح لوایح صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۶/۰۱۴
پدید آورندگان : عماد (شارح) عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن ،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان