تاریخ بلعمی (یا) ترجمه تاریخ طبری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۷۲/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوعلی محمد بلعمی (مولف و مترجم) محمدبن جریر طبری (مولف) نجفقلی بن میر اشرف (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ اسلام و ایران
تاریخ خلق : ۱۰۴۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان