تاریخ بلعمی (یا) ترجمه تاریخ طبری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۰۶/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوعلی محمد بلعمی (مترجم و مؤلف) محمدبن جریر طبری (مؤلف اولیه) احمدبن محمد کاتب افزری جهرمی (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ اسلام/ تاریخ ایران
تاریخ خلق : ۹۴۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۶۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان