التفسیر (فرات) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : پیرمحمدبن علی ایرج شهرکی (کاتب) فرات بن ابراهیم فرات الکوفی (مؤلف)
موضوع اثر : تفاسیر مأثوره شیعه
تاریخ خلق : ۹۰۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان