تجوید (رساله) صفویه

نظر شما:

نوع تلفظ حروف و مخارج آن به هنگام قرائت قران.دارای حاشیه در برخی صفحه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۸۵/۰۱۳
موضوع اثر : تجوید قران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه و رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان