پادشه‌نامه (یا) شهنشاه نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوطالب کلیم (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی هند
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی و طلااندازی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان