فرمان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۱۹/۰۲۴
موضوع اثر : احکام و فرامین ایران/ فرمان ها
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان