فرمان

​به کلیه اقسام دیوانیات که حاکی از اوامر و دستورات و مصوبات پادشاه باشد و به مهر و طغرای وی برسد، فرمان گویند. در دوره قاجاریه به کلیه احکام و دستورات مکتوب شاه فرمان می‌گفتند.[۱]


[۱]- قائم‌مقامی، جهانگیر، مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۰.

نظر شما: